Inwoners gaan via een lokaal burgerberaad een centrale rol spelen in de lokale energietransitie

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat een ‘inclusieve’ benadering essentieel is om draagvlak voor de energietransitie te creëren en te behouden. Burgerberaden (een groep door loting aangewezen mensen) bieden hier een uitkomst. Klimaatbeweging ‘Extinction Rebellion’ pleit al langer voor de invoering van Burgerberaden.

We zorgen ervoor dat bedrijven meedoen in de energietransitie

We zijn streng als het gaat om naleving van de Wet milieubeheer. Tegelijkertijd helpen we MKB actief om besparende maatregelen door te voeren. Al sinds 1994 zijn bedrijven onder de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen door te voeren, wanneer deze binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Deze verplichting wordt echter nauwelijks gehandhaafd.

Nieuwe bedrijven én bedrijven die hun erfpacht willen verlengen moeten aan duurzaamheidseisen voldoen

Door in te zetten op de verduurzaming van onze bedrijventerreinen kan een belangrijke eerste stap worden gezet in het realiseren van de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving. Zo wordt Smallingerland dé plek voor duurzame ondernemers.

Smallingerland is aanjager van duurzame startups en sociaal ondernemers die werken aan innovatieve, creatieve oplossingen voor duurzaamheids-vraagstukken

Ondersteuning kan bestaan uit zaken als goedkope bedrijfsruimte, een trainingsprogramma en het stimuleren van samenwerking en kennisdeling.

We zetten de omslag naar elektrisch vervoer in de hoogste versnelling

De gemeente verdubbelt de hoeveelheid laadpalen. Daarnaast kan iedereen die een laadpaal nodig heeft deze kosteloos bij de gemeente aanvragen. In 2030 moet iedere nieuw verkochte auto 100 procent elektrisch zijn. Gemeentes moeten daarop voorbereid zijn. Een goede laadinfrastructuur is daar onderdeel van. Daarnaast kan dit mensen over de streep trekken om, wanneer ze een auto aanschaffen of leasen, een elektrische te nemen.

Meer groen, minder stenen en meer waterberging

Meer openbaar groen, en groenere tuinen voorkomen dat het onnodig warm wordt in steden en dorpen. Water moeten we niet zo snel mogelijk afvoeren, maar we moeten het opslaan voor gebruik in droge perioden. Minder bestrating en minder ‘versteende’ tuinen zorgt dat regenwater in de grond kan zakken.