GroenLinks geeft gezondheid topprioriteit en werkt aan een Smallingerland waarin iedere inwoner de zorg krijgt die zij of hij nodig heeft. Hierbij staat GroenLinks voor samenwerking, vertrouwen en solidariteit. Een plek waar mensen zich thuis voelen en zich betrokken voelen bij elkaar. Niet geld, instituties en organisaties staan centraal, maar de mensen zelf. Dat betekent dat we investeren in preventie in de breedste zin van het woord. Omdat wij geloven dat voorkomen beter is dan genezen. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Zorg, welzijn, wonen en een gezonde, groene leefomgeving gaan hand in hand. Je wilt gezond zijn én je gezond voelen. Controle over je eigen leven en meedoen in de maatschappij zijn daar cruciale voorwaarden voor. GroenLinks zet zich in voor inclusieve zorg: dichtbij huis, toegankelijk voor iedereen en gebaseerd op vertrouwen.

We zetten in op het voorkomen van gezondheidsproblemen en het verkleinen van gezondheidsachterstanden

Voorkomen is beter dan genezen. GroenLinks zet daarom in op een sterk preventief beleid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Een goede gezondheid begint bij gezond leven en daarmee het voorkomen dat je zorg nodig hebt.

Zorgaanbieders werken samen met kwaliteit als uitgangspunt

Wij willen samenwerking tussen zorgaanbieders met kwaliteit als uitgangspunt, in plaats van concurrentie op basis van prijs. Zorg en winst horen niet bij elkaar. GroenLinks stelt samenwerking voorop. Meer samenwerking binnen de zorg en het sociaal domein levert bovendien niet alleen kwalitatief betere hulp- en ondersteuning op, maar bespaart ook geld.

‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ in gezinnen met meerdere problemen

Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, werken wij volgens het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, is er een regievoerder/casusregisseur die zorgt dat er goed wordt samengewerkt. Dat voorkomt onduidelijkheid bij het gezin en bij de betrokken de hulpverleners.

Ieder kind groeit veilig op en krijgt een kansrijke start

Een veilige jeugd is cruciaal voor een kansrijke start. De eerste duizend dagen zijn cruciaal voor een kansrijke start. Kinderen uit gezinnen die worstelen met armoede, taalachterstand of een ongezonde leefomgeving geven deze jongeren een valse start. Daarom investeert GroenLinks in de jeugd door in te zetten op preventie en samenwerking met belangrijke partners zoals de huisarts en geboortezorgprofessionals.

Ieder kind dat jeugdhulp nodig heeft, krijgt jeugdhulp

Kinderen en jongeren met een migratieachterstand vinden vaak moeilijk hun weg naar Jeugdhulp wanneer ze die nodig hebben. We gaan daarom meer aandacht besteden aan culturele verschillen tussen jongeren.

Meer kennis binnen jeugdzorg over kinderen met een licht verstandelijke beperking

Er is te weinig aandacht voor kinderen met een licht verstandelijke beperking. GroenLinks zet zich daarom in voor meer kennis en expertise in de (jeugd)hulpverlening voor deze groep. Tijdige signalering, begeleiding op school, besef bij de werkgever en ondersteuning vanuit de omgeving kunnen de problemen rondom het meedoen van mensen met een LVB verminderen.

Iedereen die het nodig heeft en aankan, kan een PGB krijgen

Mensen die dat aankunnen, krijgen de mogelijkheid van een integraal persoonsgebonden budget (pgb) voor alle aspecten van hun leven. Met andere woorden: een pgb voor zorg, werk, wonen en onderwijs. Eigen keuze is voor GroenLinks een belangrijk uitgangspunt. Het persoonsgebonden budget (pgb) is dan ook een belangrijk instrument. Het biedt mensen maximale zeggenschap over hun eigen zorg. Wat GroenLinks betreft wordt het pgb daarom verder uitgebreid.

Woongroepen voor mensen met een zorgvraag worden actief ondersteund

Mensen met een zorgvraag, die samen een woongroep willen vormen, moeten daarvoor letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen. In een woongroep houden mensen optimale zeggenschap over hoe zij hun zorg en woonomgeving willen inrichten. Mensen houden in dergelijke woongroepen zelfstandigheid, maar hebben voordeel van het samenwonen doordat ze gebruik kunnen maken van gezamenlijke ruimtes, ervaringen kunnen delen en bijvoorbeeld gezamenlijk zorg inkopen.

GroenLinks zet zich in voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen

We willen dat zij zich thuis voelen in onze gemeente en hun wijk. We zetten daarom in op hulp- en ondersteuning die daarvoor zorgt.

Wonen is een eerste levensbehoefte. Ook voor daklozen

GroenLinks zet daarom vol in op ‘Housing First’: dakloze mensen krijgen eerst een huis, pas dan worden andere problemen aangepakt.

GroenLinks wil dat mantelzorgers beter ondersteund worden

We betrekken hen bij de zorgvraag, zetten tijdig ‘respijtzorg’ in en maken ons hard voor betaalde aanwezigheidszorg, zodat mantelzorgers niet overbelast raken. Er komt ook meer aandacht voor jonge mantelzorgers.

Instellingen die door de gemeente gesubsidieerd of gecontracteerd worden, moeten zorgen voor goed werkgeverschap en een fatsoenlijk loon

Bijvoorbeeld betere arbeidsvoorwaarden en minder administratieve lasten.

We moeten de grote personeelstekorten in de zorg tegengaan

Daarom gaat GroenLinks zich binnen de gemeente actief inzetten voor het opleiden van zorgpersoneel.

Beleid maak je met jongeren en niet voor jongeren

Als we beleid maken op het gebied van jeugd, welzijn en zorg, zijn de groepen om wie het gaat altijd volwaardige gesprekspartner.

Zorg en welzijn en kunst en cultuur versterken elkaar

GroenLinks stimuleert de verbinding tussen zorg en welzijn enerzijds en kunst en cultuur anderzijds. Daarom stimuleren we projecten waarbij kwetsbare of zieke mensen in contact worden gebracht met kunst en cultuur.

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking moet voortvarend uitgevoerd worden

We zetten vol in op de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Gemeentelijke gebouwen, voorzieningen en (digitale) informatie maken we (nog) toegankelijker. Dit doen we via een concreet plan van aanpak op diverse leefgebieden. We hebben speciale aandacht voor kinderen met een handicap.