Behandeling zaak

Negen appelanten zijn gehoord in een zitting die een hele dag duurde. De groep appelanten bestond uit burgers, vertegenwoordigers van Dorpsbelang Opeinde en Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstverlaat, fractie GroenLinks Smallingerland en de Stichting Tsjingas. Met de Raad van State is gesproken over de gevolgde procedure, de zorgen over lekkende putten, bevingen, breuklijnen, stikstofuitstoot, schade aan natuur en milieu, etc.

De behandeling kent een lange aanloop. De betreffende partijen trekken al ruim drie jaar op alle mogelijke manieren aan de bel, samen met inwoners en lokale overheden. Met handtekeningen, zienswijzen, bezwaarschriften, petities, rechtszaken en manifestaties. 230 zienswijzen werden ingediend op het bestreden winningsplan. Een uitzonderlijk hoog aantal. Massaal klommen bezorgde inwoners in de pen.

Uitspraak

Op woensdag 30 maart volgde de uitspraak: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@130447/202003999-1-r4/ De uitslag is 2-ledig: een deel van de appelanten is in het ongelijk gesteld, een deel is in het gelijk gesteld. De Raad van State steunt het ingebrachte argument door appelanten dat de Minister in haar besluit het milieuaspect niet goed heeft afgewogen.

Voormalige vuilstort

Wij als bezwaarmakers hebben diverse milieuaspecten onder de aandacht gebracht en in het bijzonder de 800 meter lange grondwal langs de Drachtstervaart in Drachten. De wal bestaat uit de verontreinigde grond van een voormalige vuilstort van Drachten. De vervuilde grond is ingepakt en voorzien van een drainagesysteem om te voorkomen dat water uit de vervuilde grond in de bodem kan infiltreren. We vrezen dat deze constructie door een aardbeving kan worden beschadigd, of dat de verontreinigde grond door bodemdaling in contact zal komen met het grond- en oppervlaktewater. Volgens ons is het winningsplan op dit punt onvolledig en kon de minister niet instemmen met het winningsplan.

Ten aanzien van de voormalige vuilstort beschouwt de Raad van State het betoog van de bezwaarmakers als geslaagd. De Raad van State oordeelt dat de Minister inzake de vuilwal specifieker had moeten ingaan op de mogelijke gevolgen van bodemdaling en trilling voor de vuilwal. In haar uitspraak draagt de Raad van State de Minister op om binnen twaalf weken na verzending van deze uitspraak het geconstateerde gebrek in het instemmingsbesluit te herstellen.

Putintegriteit

Een ander winstpunt voor het milieu is de conclusie van de raad van State dat putintegriteit wel degelijk onderdeel kan zijn van de Minister in haar afweging. We maken ons ernstig zorgen over de staat van de putten die deels dateren uit de jaren 70. Gevreesd wordt voor lekkage van chemicaliën naar het bodem en grondwater. De minister en Vermilion stelden zich op het standpunt dat de putintegriteit niet van belang is voor de vraag of met het winningsplan kon worden ingestemd.  De Raad van State ziet dat anders: “Als blijkt dat vanwege de staat van de putten nadelige gevolgen in de diepe ondergrond kunnen ontstaan bij de uitvoering van het winningsplan, kan de minister dus op grond van artikel 36, eerste lid, aanhef en onder c, van de Mijnbouwwet instemming met dat winningsplan weigeren of op grond van het tweede lid voorschriften aan zijn instemming verbinden.” We wachten nu de reactie van de Minister af. Afhankelijk van de reactie van de Minister worden vervolgstappen bepaald.