Op dinsdag 3 november 2020 werd de begroting voor de komende jaren besproken. Hieronder kun je de bijdrage van Lucienne Meinsma aan het debat teruglezen:

"We staan met ons allen voor een uitdaging. We worden geconfronteerd met een grote financiële opgave. Door allerlei omstandigheden zijn we nu nog meer in de negatieve cijfers terecht gekomen. Er moeten harde keuzes gemaakt worden en dat valt GroenLinks zwaar. Desalniettemin gaan wij voor een sociaal, groen en duurzaam gezond Smallingerland. Dat zijn we aan onze inwoners verplicht!

GroenLinks wil een sluitende begroting. We zien dat er elk jaar verbeterslagen gemaakt worden bij het opstellen van de begroting zowel in het proces als de inhoud. De audit commissie en de kerntakendiscussie zullen voor het volgend jaar eraan bijdragen om weer een stap te maken naar een goed opgestelde begroting.

De drie W’s zijn keurig verwerkt in deze begroting (Wat willen we bereiken, Wat gaan we ervoor doen en Wat mag het kosten) We zien dit als een goede poging. Wel met de kritische kanttekening dat het hier en daar ten koste gaat van leesbaarheid.

Wij zijn aangenaam verrast over vele voorgestelde groene en duurzame ambities. Het college maakt duidelijke stappen voorwaarts richting de wettelijke taken zoals bijvoorbeeld regionale warmte transitie. Daarnaast wordt lokaal fors ingezet op preventieve gezondheidsbeleid, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, opzetten van tiny forrest en operatie steenbreek. Daar gaat ons groene hart zeker sneller van kloppen. Het versoberen van het maaibeleid juichen we alleen maar toe, dit is immers een feestje voor de biodiversiteit.

Een goede dienstverlening is onontbeerlijk voor alle processen in onze gemeente. Er is voldoende geld gereserveerd. Wij hebben het vertrouwen dat alle inwoners, van rijk tot arm, van jong tot oud hier uiteindelijk van gaan profiteren. Hierbij echter wel de dringende oproep aan het college om onze inwoners vroegtijdig bij processen te betrekken en burgerinitiatieven serieus te nemen.

Het college heeft goed naar de raad geluisterd en laat het minimabeleid in de begroting buitenschot. Het Sociaal Domein heeft de grootse financiële uitdagingen. Tegelijkertijd realiseren we ons, dat we vandaag keuzes maken voor een kwalitatief betere samenleving want wij willen immers een sociale gemeente zijn en een groene en gezonde gemeente. Daarbij realiseren we ons ook dat die betere samenleving – zoals die wij voor ogen hebben – er niet binnen afzienbare tijd is.

Wij willen nadrukkelijk aangeven dat we zorgen hebben over de meest kwetsbare mensen in Smallingerland. We roepen het college op, hier grote aandacht voor te hebben en te houden. We mogen onze taken niet verzaken, we moeten blijven luister naar de zorgen vanuit de samenleving. Wij zullen u daarop controleren

De verhoging van de OZB met 8% met daarbij de compensatie van rioolheffing vindt GroenLinks in deze tijd zeker acceptabel. Dit levert direct geld op. Gezien vanuit het principe: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten onderschrijven wij dit voorstel van het college.

Om in een fijne samenleving te wonen, werken en recreëren is het van belang dat er een gevarieerd aanbod van dat alles is. Smallingerland is de gemeente waar deze waarden voorop moeten blijven staan. Het fysiek en mentaal welbevinden van onze inwoners staat voorop en zeker in tijden van schaarste. Onze inwoners hebben het nodig om naast de waan van de dag te kunnen ontspannen en te genieten van een gevarieerd aanbod van sport, kunst en cultuur. Dat zijn juist de krenten in de pap die het leven aangenamer maken.

GroenLinks heeft over dit onderwerp een vraag aan de portefeuillehouder: Is onze constatering juist dat bij het aannemen van deze begroting onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn om Simmersdeis door te laten gaan na 2021 en de jaren daarna? Bent u het met ons eens dat dit prachtige festival door en voor onze inwoners een grote meerwaarde voor onze gemeente en in de regio is? En dat dit festival niet verloren mag gaan?

Wij willen graag duidelijkheid, voorzitter. In afwachting van de beantwoording willen wij op voorhand kenbaar maken dat GroenLinks samen met D66, een motie overwegen in te dienen waarin het college wordt opgeroepen om in de eerst volgende perspectief nota met een voorstel te komen voor een structurele financiële dekking.

Juist nu – in deze zware financiële crisistijd – moeten wij het lef hebben om te blijven investeren in de toekomst van ons mooie Smallingerland. Wij zien uit naar de kerntakendiscussie: vooruitzien is regeren, GroenLinks wil graag samen met het college en de raad de stip op de horizon zetten zodat we samen verder kunnen bouwen aan een duurzaam gezonde toekomst voor Smallingerland."