Het bestaande blauwgrasland is een zeldzaam stukje natuur en is belangrijk voor de biodiversiteit in de Hegewarren. Met de mogelijke komst van een groot aantal recreatieverblijven raken natuur en recreatie uit balans. GroenLinks wil daarom dat bij de planvorming verschillende scenario’s worden uitgewerkt, waardoor het aantal recreatieverblijven zo beperkt mogelijk kan blijven. Raadslid Peter Lesterhuis van GroenLinks in Smallingerland: “We moeten het doel van deze gebiedsontwikkeling niet uit het oog verliezen. De reductie van broeikasgassen en het behoud van het veen staan voorop. Dat betekent dus ook dat men bij de aanleg en het gebruik van de recreatieverblijven rekening houdt met de uitstoot van broeikasgassen en de uitstoot van stikstof.”

We wilden met de moties een duidelijke richting aan de planvorming van het gebied de Hegewarren meegeven. De beide moties zijn door de raad unaniem aangenomen! In 2024 zal een definitief voorstel aan de raad, de provinciale staten en het wetterskip worden voorgelegd.