Smallingerland is en blijft een sociale gemeente. Het huidige sociale beleid wordt voortgezet. Smallingerland moet een gemeente zijn van iedereen, waar inwoners zich ontwikkelen en de juiste ondersteuning krijgen wanner zij dat nodig hebben. We juichen dan ook initiatieven omtrent regelluwe bijstand en het onvoorwaardelijk basisinkomen toe!
De coalitie heeft ambitieuze plannen ten aanzien van duurzaamheid. GroenLinks is zeer verheugd dat er een duurzaamheidsloket komt waar inwoners en ondernemers terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Daarnaast gaat de gemeente dorpen en wijken stimuleren en faciliteren om zelf duurzame stappen te zetten, zoals het oprichten van energiecorporaties en mienskipsenergie. Dit alles om ervoor te zorgen dat Smallingerland voldoet aan de ambities die gesteld zijn in de Routekaart duurzaam Smallingerland 2040. Dat betekent onder andere dat in het jaar 2040 minstens 75% van de gebruikte energie duurzaam is en 95% van het afval wordt hergebruikt.

De lokale economie wordt bepaald door factoren als goed ondernemerschap, productiviteit en innovatievermogen. Daarin wil GroenLinks het ondernemerschap stimuleren door een snelle dienstverlening aan (nieuwe) bedrijven. Het ondernemersloket is een concrete uitwerking hiervan.

De openbare ruimte is van iedereen. Niet alleen voor verkeer, maar juist ook voor andere functies zoals spelen, verblijven en ontmoeten. Een gezonde woon- en leefomgeving is wat GroenLinks betreft schoon, opgeruimd, gastvrij en veilig. Door de inzet van het buurtbudget wordt het mogelijk om met initiatieven vanuit de wijken en dorpen de leefbaarheid te verbeteren. Door het eigenaarschap van inwoners bij hun directe leefomgeving te stimuleren wordt tevens de betrokkenheid vergoot.

GroenLinks wil dat kunst en cultuur laagdrempelig en bereikbaar moet zijn voor alle inwoners. Ze helpen mensen zich creatief, kritisch en buiten de kaders te ontwikkelen. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Daarom zij we blij dat vanaf nu culturele initiatieven letterlijk de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.
Wat GroenLinks betreft begint de verandering in Smallingerland. Een verandering die we met ons allen maken. De inwoners van Smallingerland, onze ondernemers en de maatschappelijke organisaties: samen maken we van Smallingerland een gemeente waar we eerlijk delen, waar we naar elkaar omkijken en waar we goed zorgen voor onze aarde.

Fractie GroenLinks Smallingerland