Deze veranderingen zijn buitengewoon ingewikkeld en gaan gepaard met efficiencykortingen en bezuinigingen. GroenLinks maakt zich sterk voor een goede jeugdzorg en dat de belangen van het kind gewaarborgd blijven. Daarom willen we dat jongeren en hun ouders intensief bij de transitie van de jeugdzorg worden betrokken, zodat zij ook daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op het gemeentelijk jeugdbeleid en de organisatie van de jeugdzorg.

GroenLinks staat voor een positief jeugdbeleid. Door jongeren uit te dagen op wat ze kunnen en willen, werken zij zelf aan hun welzijn. Smallingerland moet een plek zijn waar kinderen zorgeloos en in een goede sfeer kunnen opgroeien, thuis en in de buurt. In de nabije omgeving moet voldoende speel- en sportruimte zijn en mogelijkheden om mee te doen in allerlei verenigingen. We willen kinderen hiertoe alle ruimte geven, ze serieus nemen en ondersteunen, maar ook grenzen stellen en onacceptabel gedrag corrigeren.

Kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs, zorg- en vrijetijdsvoorzieningen worden zodanig op elkaar aangesloten, dat ze tegemoetkomen aan de behoeften van kinderen en hun ouders/opvoeders. Hoe meer dit het geval is, des te meer positieve ervaringen doet de jeugd op, wat bijdraagt aan hun welzijn en ontwikkeling. Die positieve ervaringen zijn voor alle kinderen goed, maar vooral voor kinderen in achterstandssituaties.

Kinderen moeten er op kunnen rekenen dat de professionals die ze tegenkomen in opvang, onderwijs en allerlei buitenschoolse activiteiten in staat zijn te signaleren dat een kind problemen heeft en extra aandacht nodig heeft. Gespecialiseerde deskundigheid moet gemakkelijk ingeroepen kunnen worden.

Kinderen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van de gemeente. Daarom dient bij de inrichting van de openbare ruimte meer rekening gehouden te worden met kinderen. Straten horen veilig voor hen te zijn. Een gemeente die vriendelijk is voor kinderen, is immers vriendelijk voor iedereen. Onze samenleving is steeds meer geneigd om jongeren die op straat ‘hangen’ als een probleem te zien. Wij beschouwen flaneergedrag van jongeren op straat als een normaal verschijnsel dat te maken heeft met hun behoefte om elkaar te ontmoeten. Jongeren horen die gelegenheid ook te hebben, de publieke ruimte is er immers voor iedereen. Soms gaat samenscholing van jongeren echter gepaard met ernstige overlast voor de omgeving en onwettig gedrag. Dan is ruimte bieden niet langer gepast en ingrijpen nodig. Niet alleen om de veiligheid in de wijk te verbeteren, maar ook om jongeren te leren hoe ze zich in de publieke ruimte moeten gedragen en om een verder afglijden in criminaliteit te voorkomen. Daarom willen we het straathoekwerk blijvend ondersteunen.

Kinderen en jongeren hebben de toekomst! Zij zijn de toekomstige inwoners van onze gemeente. We nemen hun wensen daarom serieus. Jongeren weten zelf het best wat er leeft onder jongeren. We willen dan ook dat de gemeente meer van hun deskundigheid gebruikmaakt en hen uitdaagt zich in te zetten voor de eigen buurt of projecten waar ze zelf baat bij hebben. De Jeugdraad Smallingerland wordt daarom actief door de gemeente ingeschakeld bij het gemeentelijk beleid.