Fractievoorzitters Lucienne Meinsma (GroenLinks) en Durk Oosterhof (FNP): "Doe’t it dúdlik waard dat FNP en GL tegearre ien wethâlder leverje soene, wiene beide fraksjes it fuort iens. Foar Smellingerlân soe it goed wêze dat ien fan de sittende wethâlders út it sakenkolleezje dat wurde moatte soe. Dit omdat hja de lêste twa jier sjen litten ha dat it tige kundige bestjoerders wiene en omdat se goed ynwurke binne yn Smellingerlân."

"Sawol FNP as GrienLinks hiene yn de riedsgearkomste fuort nei de ferkiezingen al oanjûn dat se foar sterke bestjoerders mei in protte ûnderfining gean soene en dat kwaliteit foar partijpolitike kleur gean moatte soe. Maria le Roy is op dit stuit wethâlder yn it sakenkolleezje fan Smellingerlân. Hja is goed ynwurke en hat in grut draachflak yn de ried."

De andere wethouderskandidaten zijn Robin Hartogh Heys van de Lier (CDA), Pieter van der Zwan (CU) en Sipke Hoekstra (VVD). Het streven is om 5 juli het coalitieakkoord te presenteren in de gemeenteraad.