Onze eerste indruk voorzitter. GroenLinks kenmerkt de begroting die op hoofdlijnen is opgesteld.  Onder andere het coalitieakkoord, VN-verdrag, de omgevingswet en de sociale koers van Smallingerland zijn als een rode draad verwerkt in vier programma’s. (Dienstverlening, Sociaal Domein, Fysiek Domein en economie) Het is een bescheiden en sluitende begroting voor de komende drie jaarschijven en in 2026 het ons bekende ravijnjaar. GroenLinks realiseert zich dat het college in deze onzekere tijd niet alle kosten, die mogelijk op ons af gaan komen, helder voor ogen heeft. Wij zijn van mening dat deze begroting voor nu voldoende toereikend is. Vanuit de ronde tafel kwam het advies ‘raad maak de juiste keuzes’ daar voegen wij aan toe, maak juist behoedzame keuzes. Onze dank en waardering gaat uit naar alle betrokkenen en de opstellers.

Smallingerland staat voor een betrouwbare overheid vanuit de kernwaarden persoonlijk, samen en doen. GroenLinks is van mening dat de kracht van Smallingerland de inwoners zijn. Zij zijn en maken de samenleving. Vele inwoners weten gelukkig steeds beter de weg naar hulp en ondersteuning te vinden. College, blijf inzetten op een dienstverlening die voor iedereen toegankelijk is!

Bij de vorige begroting heeft GL aangedrongen om de cyberveiligheid aan te pakken. Dit werd toen als risico benoemd. In deze begroting is volop aandacht voor dit onderwerp. Mooi!!

Ons zorgpunt is en blijft armoede op diverse vlakken. Houd hiervoor uw ogen, oren en hart wagenwijd open. Sta open voor alle inwoners van Smallingerland en specifiek voor diegene die uw hulp en ondersteuning het hardst nodig hebben. Voor nu maar vooral voor op de lange termijn.

Iedereen doet er toe en doet mee. Talenten van mensen worden gerespecteerd, gewaardeerd en indien nodig beloond naar passend werk.

Buurtgezinnen werkt goed en dat wordt gewaardeerd door hiervoor structureel geld voor beschikbaar te stellen. Dat juichen wij van harte toe!

Smallingerland is een regenboog gemeente sinds 31 augustus 2021. Dat is meer dan een jaar geleden. GroenLinks zet zich hiervoor in en benadrukt het belang om zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan de, bijna unaniem vastgestelde, motie vreemd ‘iedereen doet ertoe’ en hier beleid voor op te stellen. U kunt erop rekenen dat GroenLinks dit nauwlettend volgt. Vooralsnog kijken wij uit naar een kleurrijk beleid binnen onze gemeente!

In Smallingerland wordt terecht en fors ingezet op preventie in bijna alle programma's. We beperken en/of voorkomen zo mogelijke (te) hoge kosten in de toekomst. Preventie betekent in onze ogen: investeren aan de voorkant voor rendement op termijn. Hiervoor is ruim begroot.

In de afgelopen ronde tafel is gesproken over indexering van gesubsidieerde instellingen. De eenmalige bijdrage voor 2023 wordt zeker als ondersteunend ervaren. College, ga zo spoedig mogelijk met de instellingen in gesprek over wat zij concreet nodig hebben om hun taken uit te voeren. Houd ook rekening met eigen vermogen en kijk vooral naar het maatschappelijk effect en de impact van de instelling voor Smallingerland. Bepaal vervolgens een passende indexering per instelling en verwerk dit in de eerstvolgende kadernota.

Klimaatverandering is volop in beweging. Wereldwijd dringt het besef eindelijk door dat de tijd begint te dringen voor fauna, flora en de mensheid. Iedereen is nu aan zet om een steen naar draagkracht bij te dragen voor het te laat is. Niet voor onszelf maar voor alle generaties die na ons komen. Voor uw kinderen, kleinkinderen en velen daarna…..

Het onderzoek klimaatadapatie is in 2023 klaar. Aan de hand daarvan zal een plan voor worden ontwikkeld. Laten we niet afwachten, maar direct in actie komen waar het kan!

In dit kader roept GroenLinks het college op om te versnellen. Wij geven u daarom graag een aantal denkrichtingen ter inspiratie mee en we horen graag van de wethouder hoe u hierna kijkt.

  • U kunt bij het aanleggen van nieuwe fiets- en wandelpaden kiezen om deze zo licht mogelijk van kleur te maken. Dat geldt ook voor parkeerplaatsen. Het lichte oppervlak weert zonlicht en vermindert hittestress. In het donker reflecteert het lichte wegdek de straatverlichting en dat komt de veiligheid ten goede. Door het reflecterende effect is ook minder straatverlichting nodig. Een win-win-winsituatie.
  • Stimuleer inwoners om hun tuin te vergroenen door een omgekeerde tegeltaks in te stellen. GroenLinks wil inwoners niet belasten maar juist belonen! ( https://www.rodi.nl/vlaardingen/307758/groenlinks-wil-omgekeerde-tegelt…)
  • U kunt bij nieuwe bestemmingsplannen als minimale eis stellen dat er minstens 60% groen op het perceel is. Ook hier loont vergroenen. (https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/tuinontwerp/voordelen-van-ee…)
  • Blauwe diesel aan de pomp is nu echt onbetaalbaar. Zet zo spoedig mogelijk in op het volledig elektrisch maken van het gemeentelijk wagenpark.
  • Afgelopen zaterdag was de Nacht van de Nacht. Steden en dorpen doen zoveel mogelijk verlichting uit. Ga actief aan de slag om de nacht van de nacht in 2013 vorm te geven in samenwerking met het bedrijfsleven, H&I, centrumondernemers, inwoners et cetera. Geef het goede voorbeeld en maak een duurzaam statement.
  • U kunt een verbod instellen voor terrasverwarming op gas.
  • Nu de energieprijzen torenhoog zijn moet de verwarming een graadje lager en verlichting op tijd uit. Hierin heeft de gemeente een voorbeeldrol dus ook in het gemeentehuis mag alles een graadje minder! De meeste mensen doen dit nu al omdat momenteel alles enorm duur is. 

Blijf inzetten op de bewustwording van de klimaatverandering en daarbij passend gedrag, bij inwoners vast te houden. Onze energiebronnen zijn niet onuitputtelijk. Ons denken en gedrag moeten we aanpassen aan het veranderende klimaat willen we op korte termijn duurzaam het verschil voor de toekomst maken!

  • Daag woningbouwcorporaties uit en stuur op het versnellen tot het verduurzamen van de huurwoningen.

Woningbouw corporaties zijn verantwoordelijk om deze woningen zo snel mogelijk aan te pakken voor huurders met lage- en middeninkomens. Deze inwoners hebben hun handen vol aan het overleven in energiearmoede. Zij hebben niet de middelen en de verantwoordelijkheid om hun woning te verduurzamen

  • De pilot voor alternatief wonen in 2023 is een mooi begin. Maar dat moet wat ons betreft daadkrachtiger worden opgepakt. Zet in op meerdere pilots op diverse plekken binnen Smallingerland.

Tot slot voorzitter, zoals u gehoord heeft geeft GroenLinks het college een aantal denkrichtingen mee en roepen we op tot het inzetten van acties en aandachtpunten.

GroenLinks vertrouwt op een ieders kennis en kunde. De raad en college van Smallingerland staan voor grote uitdagingen, maar ook mooie ambities, die wij graag samen met de inwoners en u aangaan!

Samen doen we meer, voor een duurzaam sociaal, veilig, gezond en groen Smallingerland.